logo-dpb
адвокатско дружество демерджиев, петров и баев

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ" е вписано в Регистъра на адвокатските дружества към Окръжен съд - Пловдив с решение № 894 от 01.02.2007 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Хъшовска" № 5, ет. 3. Дейността на дружеството включва извършване на всякакъв вид юридически услуги, като представителство и правна защита на лица по съдебни производства, извършване и предоставяне на устни и писмени юридически консултации, изготвяне и предоставяне на правни анализи и експертни становища, ведно с всяка друга дейност, произтичаща от прилагане на адвокатската професия.

Кантората е насочила усилията си да се развива в сферите на Гражданско право, Търговско право, Облигационно право, Вещно право, Семейно право, Наследствено право, Домашно насилие, Административно право, Данъчното право, Морско право, Спортно право и др. Съдружници в дружеството са адв. Иван Петев Демерджиев, адв. Стефан Светославов Петров и адв. Георги Димитров Баев. Всички съдружници са вписани в Адвокатската колегия в гр. Пловдив. В работата си дружеството се подпомага и от осем сътрудници, седем от които са вписани като адвокати в Адвокатската колегия – Пловдив и един младши адвокат, а за ежедневните задачи и деловодни справки, разчита на адвокатски сътрудник и технически секретар.

адв. Георги Баев

Адвокатско дружество "Демерджиев, Петров и Баев"

тел. 032/398 888 факс 032 398 666

мобилен: 0887 958 986