logo-dpb
адвокатско дружество демерджиев, петров и баев
Веселина Канатова-Бучкова
Професионален опит:
 • Септември 2001 г. - Настощия момент - институт за правни науки при БАН - Научен сътрудник
 • Октомври 2006 г.- Настоящия момент - Адвокатска колегия – гр.Пловдив- адвокат
 • Март 2016 г. – Настоящия момент – лектор по Административен процес и Застрахователно право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград
Образование:
 • септември 1990 г. - септември 1995 г. Математическа гимназия “Акад.Кирил Попов”, гр. Пловдив
 • септември 1990 г. - септември 1995 г. - Английска езикова гимназия, гр.Пловдив
 • септември 1995г. – октомври 2001г. магистър по право Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Пловдив
 • Октомври 2005 г - Октомври 2007 г. - Докторантура по административно право и процес към Института за правни науки - Доктор по право
 • През 2017 г. специализира океанско и морско право в Dalian maritime university /DMU/, гр. Далян, Китай.
Членство в професионални сдружения:
 • Адвокатска колегия – гр.Пловдив.
 • Председател на Българска асоциация за медицинско право
Научни степен и звания:
 • Доктор по административно право и процес при Института за държавата и правото на БАН
Сфера на дейност:
 • Административно право и процес
 • данъчно право
 • спортно право
Статии:
 • “Въпроси на касационното обжалване по Закона за Върховния административен съд”, “Правна мисъл”, № 4/2002 г
 • “Правни актове, изключени от съдебна проверка пред Върховния административен съд по Закона за Върховния административен съд”, “Правна мисъл”, № 3/2003 г
 • “Действие на нормативните административни актове във времето”, ”Административно правосъдие”, бр. 1, 2006 г.
 • “Понятието “заинтересовани правни субекти” при обжалване на индивидуалните и нормативни административни актове, “Административно правосъдие”, бр. 4, 2006 г
 • Правна регламентация на “допинга” и допинговия контрол в РБългария, СП Общество и право, бр. 1 и бр. 2 2008 г
 • “Изискването за форма, като основание за отмяна на нормативния административен акт”, Административно правосъдие СП, бр. 6./2008 г
 • Българският модел на управление на спорта (Bulgarian model of sports governance), статия, публикувана в Международен журнал по спортно право, кн. 3-4/2010 г. (International sports law journal 2010 -3-4, издание на ASSER International Sports law Institute
 • „Характерът на акта по чл. 21, ал.5 от АПК”, СП, Административно правосъдие, бр. 4/2011 г.
 • Отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове, действия, бездействия, реализирани при или по повод изпълнение на административна дейност - спорни моменти по приложението на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203 и сл. от АПК, СП, Административно правосъдие, бр.1/2013 г.
Научни книги:
 • “Нормативният административен акт”, Екобелан, 2007 г.
 • Автор на монография, озаглавена “Тълкувателни решения на Върховния административен съд, 1958 – 2007” - съставителство и коментар
 • „Заинтересованите лица в административното право” – хабилитационен труд
Други:
 • Английски език – писмено и говоримо
 • Немски език – писмено и говоримо